BACKA SÖDRA AFRIKAS 

KVINNLIGA BÖNDER!

I södra Afrika pågår just nu en livsviktig kamp. På ena sidan står kvinnliga småskaliga bönder. På andra sidan står intressen som vill göra det olagligt att använda lokala fröer. Vi kräver att Sverige försvarar kvinnliga bönders rätt till lokala fröer och står upp för småskaliga hållbara jordbruk.

Jag samtycker till att Afrikagrupperna sparar mina kontaktuppgifter. Läs mer om vår integritetspolicy.

"Vi vill vara självförsörjande och själva kunna bestämma vad vi ska odla och vilka fröer vi ska använda. För kvinnor på landsbygden representerar de lokala frösorterna liv." 

  

-Mary Sakala, Rural Women's Assembly

JAG BACKAR SÖDRA AFRIKAS KVINNLIGA BÖNDER!

VAD ÄR FRÖAKTIONEN?

Fröaktionen är ett initiativ av Afrikagrupperna med syfte att stötta kvinnliga småskaliga bönder och deras rätt till fröer i södra Afrika. Våra stödinsatser sker genom nära samarbeten med lokala organisationer som União Moçambique de Camponeses (UNAC) och Rural Women’s Assembly (RWA).

Det småskaliga jordbruket försörjer hela 70 % av världens befolkning med mat, samtidigt som det använder mindre än 25 % av jordbruksmarken.

Det småskaliga hållbara jordbruket baseras på att bönder sparar, byter och samodlar olika fröer. Men idag är rätten att hantera lokala fröer hotad.VI STÖTTAR RÄTTEN ATT SJÄLV 

VÄLJA FRÖER

60–80 % av världens bönder är kvinnor. De kvinnliga bönderna producerar hela 90 % av maten på den afrikanska kontinenten.

VI STÖTTAR KVINNLIGA BÖNDER

VI STÖTTAR SMÅSKALIGA
JORDBRUK

OM AFRIKAGRUPPERNA


Afrikagrupperna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis värld. Vi förändrar liv i södra Afrika genom att bekämpa fattigdomens orsaker. Detta gör vi genom samarbeten med organisationer på plats i respektive land.  

BLI MÅNADSGIVARE

Ett av de mest effektiva sätten att stötta södra Afrikas kvinnliga bönder är att bli månadsgivare. På så sätt ger du kontinuerligt stöd till dem som behöver det mest. Som ett tack för ditt stöd får du dessutom en fin tygkasse.

HEJ BLIVANDE BISTÅNDSMINISTER

Vi vill gratulera till det nya jobbet och ge dig ett konkret förslag som vi tror att du kommer gilla eftersom det ger mesta möjliga effekt per investerad svensk krona: En rejäl ökning av stödet till småskaliga bönder i södra Afrika.


Enligt flera FN-rapporter är stöd till småskaliga hållbara jordbruk ett av de bästa och mest långsiktiga sätten att minska hunger i världen. *


Idag baseras en stor del av det småskaliga jordbruket på att kvinnliga bönder byter och sparar lokala fröer och samodlar olika sorters grödor, träd och buskar. Det resulterar i en stor variation av fröer som ökar böndernas förmåga att producera hållbara grödor och stå emot miljömässiga påfrestningar. De lokala fröerna försörjer familjer utan att exploatera ekosystemet. 


Men tyvärr görs idag stora satsningar på det industriella jordbruket med dess patenterade hybridfröer och kemiska gödnings- och bekämpningsmedel som minskar mångfalden av fröer och förorenar jorden. Samtidigt tillåts storföretag att profitera på bönders mark och fröer. Det är en ohållbar lösning för både människa och planet. Därför borde våra stödinsatser främst riktas till att stötta utvecklingen av småskaliga hållbara jordbruk. 


Med allt detta i beaktande uppmanar vi dig och regeringen att vidta följande åtgärder:

  • Styr om allt svenskt jordbruksbistånd till att stötta småskaliga hållbara jordbruk
  • Stå upp för utvecklingen av småskaliga hållbara jordbruk i internationella forum
  • Försvara kvinnliga småskaliga bönders rätt till lokala fröer 


Vänliga och kraftfulla hälsningar från alla oss som stöttar Fröaktionen,

ett initiativ från Afrikagrupperna.


*https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/

Vad spelar fröer för roll?

Det småskaliga hållbara jordbruket baseras på att bönder sparar, byter och samodlar lokala fröer. Varje region i världen har unika förhållanden. De grödor som klarar sig bäst i respektive område har anpassat sig för att passa just sina unika förhållanden under tusentals år. I Afrika söder om Sahara är omkring 75 % av befolkningen antingen involverade i jordbruk eller beroende av jordbruk. De plantor och grödor man odlat i sitt område ger näring och försörjning åt bonden och hens familj. Den avkastning man får ut i form av fröer kan sparas och bytas sinsemellan, så att bonden kan variera sina odlingar och stå bättre rustad om skörden slår fel på grund av till exempel skadedjur, torka eller översvämningar. 


På senare år har dock en förändring skett i många länder i södra Afrika som innebär att odling av hybridfröer premieras. Ett hybridfrö är resultatet av en korsning mellan olika arter som utförts för att få särskilda egenskaper som färg, storlek och form. Hybridfröer produceras ofta i laboratorium eller växthus och patenteras av företaget som producerar dem, vilket innebär att de inte får användas utan företagets godkännande. 


Hybridfröer är framtagna för att maximera skörden, men det är inte alltid det blir så. Många hybridfröer är känsligare för extrema väder än lokala fröer och kräver dessutom ofta kemiska gödnings- och bekämpningsmedel, vilka tenderar att skada jordbruksmarken. De ger oftast heller ingen avkastning i form av fröer som går att spara för att så året därpå – alltså måste bonden varje år köpa nya hybridfröer och kemiska gödnings- och bekämpningsmedel av företagen. 


Trots detta marknadsförs hybridfröerna som ett framtidshopp. Detta sker dessutom på de lokala fröernas bekostnad. I många länder pågår just nu införande av särskilda lagar som innebär att endast patenterade hybridfröer får användas. Skulle det bli verklighet blir det olagligt för de enskilda bönderna att odla, spara och byta sina lokala fröer sinsemellan. Dessa lagar gynnar ett fåtal stora företag och exkluderar de främsta intressenterna: de småskaliga bönderna. 

Läs gärna mer i vår publikation Fröer – en fråga om frihet och försörjning.

FAQ

Varför stöttar ni småskaliga jordbruk?

Hela 70 % av världens befolkning är beroende av det småskaliga jordbruket, som använder mindre än 25 % av jordbruksmarken. 30 % av världens befolkning är beroende av det industriella jordbruket, som använder hela 75 % av marken. Enligt flera FN-rapporter är stöd till småskaliga hållbara jordbruk ett av de bästa och mest långsiktiga sätten att minska hunger i världen. De försörjer familjer utan att exploatera ekosystemet.

Varför stöttar ni främst kvinnliga bönder?

60–80 % av världens bönder är kvinnor. De kvinnliga bönderna producerar hela 90 % av maten på den afrikanska kontinenten och bidrar till ungefär hälften av den globala livsmedelsförsörjningen. Trots det är det sällan kvinnan som har brukanderätten, äger marken de brukar eller har kontroll över tillgångarna som genereras från jordbruket. Allt detta leder också till att kvinnliga bönder har betydligt sämre tillgång än män till krediter, rådgivning, kompensationer och olika typer av stöd och nationella program. Därför tycker vi att det är viktigt att rikta vårt stöd särskilt till kvinnliga bönder.

På vilket sätt stöttar ni kvinnliga bönder?

Afrikagrupperna stöttar södra Afrikas kvinnliga bönder ekonomiskt, juridiskt och praktiskt genom våra partnerorganisationer i respektive land. En av våra partnerorganisationer är Rural Women’s Assembly (RWA). RWA är ett starkt och livskraftigt internationellt nätverk av kvinnliga bönder som kämpar för att bibehålla makten över sin egen mat och försörjning. Nätverket spänner över nio länder och har över 300 000 medlemmar. De värnar om de lokala fröerna - sparar, delar och byter dem - och gör motstånd mot olika aktörers försök att införa frölagar som begränsar bönders rätt till sina fröer.


En annan av våra partnerorganisationer är União Nacional de Camponeses (UNAC). UNAC är en nationell bonderörelse i Moçambique som arbetar för ett rättvist och solidariskt samhälle där människan står i centrum. UNAC strävar efter att vara en stark talesman för bönderna och för fram deras intressen i ekonomiska, sociala och politiska frågor. Organisationen arbetar även för en hållbar utveckling på landsbygden och utbildar bönder i hållbart jordbruk som bygger på agroekologiska metoder där olika grödor, buskar och träd odlas tillsammans. Många av de kvinnor som är medlemmar i UNAC är även medlemmar i RWA. 

Hur kan jag göra skillnad?

Du kan skriva på vår namninsamling till biståndsministern för att styra om allt svenskt jordbruksbistånd till att stötta småskaliga hållbara jordbruk och försvara de kvinnliga böndernas rätt till sina egna fröer. Ju fler vi blir desto mer kan vi påverka, så uppmuntra gärna dina vänner att göra detsamma. Du kan också bli månadsgivare hos Afrikagrupperna för att ge kontinuerligt stöd över en längre tid. 

Kan jag köpa en ”The future is female farming”-tygkasse?

De går inte att köpa separat men du får en utan extra kostnad när du blir månadsgivare.