Stå upp för rättvisa och frihet för södra Afrikas kvinnliga småskaliga bönder!

Till ordförande för EU:s utvecklingsutskott Tomas Tobé (M):


Stå upp för södra Afrikas kvinnliga bönder! Verka för att EU:s utvecklingsbidrag ska främja hållbara småskaliga jordbruk i södra Afrika istället för att gynna internationella frö- och kemikalieföretag som BayerMonsanto och ChemChina-Syngenta.

Medan var fjärde människa i södra Afrika har för lite att äta går utvecklingsbidrag från Sverige och EU till projekt som gynnar transnationella jordbruksföretag som BayerMonsanto och ChemChina-Syngenta. Det främjar en monopolsituation där storföretagen kan sälja in sina egna produker, påfallande ofta hybridfröer och grödor som behöver särskilda bekämpningsmedel och konstgödsel för att gro. Samtidigt ignorerar storföretagen att projekten skuldsätter bönderna och skadar miljön.


EU och Sverige kan enkelt och effektivt motverka kemjättarnas framfart genom att välja att istället stötta södra Afrikas kvinnliga bönder och värna deras självklara rätt att själva bestämma vilka fröer de vill byta, spara, sälja och odla.


Tillsammans kan vi kräva att Tomas Tobé, ordförande för EU:s utvecklingsutskott, agerar nu för att stötta södra Afrikas kvinnliga småjordbrukare.


Skriv på vårt upprop idag för att öka rättvisan och minska hungern!

Jag samtycker till att Afrikagrupperna sparar mina kontaktuppgifter. Läs mer om vår integritetspolicy.

Öka rättvisan och minska hungern i södra Afrika!

Trots att ett av de globala målen är att avskaffa hunger senast 2030 så ökar hungern på vissa platser. Allra mest i södra Afrika, där var fjärde människa – majoriteten av dem barn och unga - har för lite att äta.

Många vill göra skillnad i regionen men man gör det av olika skäl och på olika sätt. Tre välmående storföretag (Bayer-Monsanto, DowDuPont och ChemChina-Syngenta) kontrollerar 63% av världens fröer. EU och Sverige ger bidrag till jordbruksprojekt som främjar odling av storföretagens patenterade GMO-grödor. De småskaliga bönderna lockas att sluta odla sina egna lokala fröer genom att erbjudas hybridfröer billigt, ibland till och med gratis. Men sådana fröer går inte att spara till nästa sådd, så bönderna tvingas köpa nya fröer varje år. Dessutom krävs ofta inköp av kemiska gödnings- och bekämpningsmedel för att fröerna ska generera en bra skörd. Slår skörden fel förlorar bonden allt. På så sätt hamnar bönderna i beroendeställning till storföretagen samtidigt som deras jordar utarmas och bönderna står allt sämre rustade att klara stormar, torka och översvämningar i klimatkrisens spår. Och hungern fortsätter att öka istället för att minska.


Fortfarande får upp till 90% av befolkningen i södra Afrika sin mat från småskaliga jordbruk drivna av kvinnliga jordbrukare som byter, lagrar och odlar lokala fröer med hållbara agroekologiska metoder. Enligt FN skulle hungern kunna minskas markant om man gav kvinnorna samma odlingsmark, teknologi och utbildning som ges till män*.

Den som vill göra en verklig insats för att minska hunger och verka för rättvisa har alltså ett gyllene tillfälle att göra det nu, genom att stötta södra Afrikas kvinnliga bönder.

Tomas Tobé, du har som ordförande för EU:s utvecklingsutskott just nu en unik chans att förändra livet för miljoner människor i södra Afrika, minska hunger och bryta de transnationella företagens dominans. Vi kräver att du gör vad du kan för att:


• EU och Sverige ska rikta allt jordbruksbistånd i södra Afrika till projekt som värnar om människor och miljö, både idag och i framtiden.

• EU och Sverige ska rikta allt jordbruksstöd i södra Afrika till projekt där vinsten från jordbruket stannar i regionen istället för att hamna i fickorna på utländska storföretag.

• EU och Sverige ska stå upp för fröfriheten så att kvinnliga småskaliga bönder kan fortsätta att samla, spara, byta och odla fröer sinsemellan och därigenom försörja sig och sina familjer.

Skriv på vårt upprop idag för att öka rättvisan och minska hungern!

*https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/

VAD ÄR FRÖAKTIONEN?

Fröaktionen är ett initiativ av Afrikagrupperna med syfte att stötta kvinnliga småskaliga bönder och deras rätt till fröer i södra Afrika. Våra stödinsatser sker genom nära samarbeten med lokala organisationer som União Moçambique de Camponeses (UNAC) och Rural Women’s Assembly (RWA).

VI STÖTTAR KVINNLIGA BÖNDER

60–80 % av världens bönder är kvinnor. De kvinnliga bönderna producerar hela 90 % av maten på den afrikanska kontinenten.

VI STÖTTAR SMÅSKALIGA
JORDBRUK

VI STÖTTAR RÄTTEN ATT SJÄLV VÄLJA FRÖER

Det småskaliga jordbruket försörjer hela 70 % av världens befolkning med mat, samtidigt som det använder mindre än 25 % av jordbruksmarken.

Det småskaliga hållbara jordbruket baseras på att bönder sparar, byter och samodlar olika fröer. Men idag är rätten att hantera lokala fröer hotad.OM AFRIKAGRUPPERNA

BLI MÅNADSGIVARE

Afrikagrupperna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis värld. Vi förändrar liv i södra Afrika genom att bekämpa fattigdomens orsaker. Detta gör vi genom samarbeten med organisationer på plats i respektive land.  

Ett av de mest effektiva sätten att stötta södra Afrikas kvinnliga bönder är att bli månadsgivare. På så sätt ger du kontinuerligt stöd till dem som behöver det mest. Som tack för ditt stöd får du två påsar ekologiska fröer så du också kan dela fröer med en vän.

FAQ

Vad spelar fröer för roll?

Det småskaliga hållbara jordbruket baseras på att bönder sparar, byter och samodlar lokala fröer. Varje region i världen har unika förhållanden. De grödor som klarar sig bäst i respektive område har anpassat sig för att passa just sina unika förhållanden under tusentals år. I Afrika söder om Sahara är omkring 75 % av befolkningen antingen involverade i jordbruk eller beroende av jordbruk. De plantor och grödor man odlat i sitt område ger näring och försörjning åt bonden och hens familj. Den avkastning man får ut i form av fröer kan sparas och bytas sinsemellan, så att bonden kan variera sina odlingar och stå bättre rustad om skörden slår fel på grund av till exempel skadedjur, torka eller översvämningar. 


På senare år har dock en förändring skett i många länder i södra Afrika som innebär att odling av hybridfröer premieras. Ett hybridfrö är resultatet av en korsning mellan olika arter som utförts för att få särskilda egenskaper som färg, storlek och form. Hybridfröer produceras ofta i laboratorium eller växthus och patenteras av företaget som producerar dem, vilket innebär att de inte får användas utan företagets godkännande. 


Hybridfröer är framtagna för att maximera skörden, men det är inte alltid det blir så. Många hybridfröer är känsligare för extrema väder än lokala fröer och kräver dessutom ofta kemiska gödnings- och bekämpningsmedel, vilka tenderar att skada jordbruksmarken. De ger oftast heller ingen avkastning i form av fröer som går att spara för att så året därpå – alltså måste bonden varje år köpa nya hybridfröer och kemiska gödnings- och bekämpningsmedel av företagen. 


Trots detta marknadsförs hybridfröerna som ett framtidshopp. Detta sker dessutom på de lokala fröernas bekostnad. I många länder pågår just nu införande av särskilda lagar som innebär att endast patenterade hybridfröer får användas. Skulle det bli verklighet blir det olagligt för de enskilda bönderna att odla, spara och byta sina lokala fröer sinsemellan. Dessa lagar gynnar ett fåtal stora företag och exkluderar de främsta intressenterna: de småskaliga bönderna. 

Läs gärna mer i vår publikation Fröer – en fråga om frihet och försörjning.

Varför stöttar ni småskaliga jordbruk?

Hela 70 % av världens befolkning är beroende av det småskaliga jordbruket, som använder mindre än 25 % av jordbruksmarken. 30 % av världens befolkning är beroende av det industriella jordbruket, som använder hela 75 % av marken. Enligt flera FN-rapporter är stöd till småskaliga hållbara jordbruk ett av de bästa och mest långsiktiga sätten att minska hunger i världen. De försörjer familjer utan att exploatera ekosystemet.

Varför stöttar ni främst kvinnliga bönder?

60–80 % av världens bönder är kvinnor. De kvinnliga bönderna producerar hela 90 % av maten på den afrikanska kontinenten och bidrar till ungefär hälften av den globala livsmedelsförsörjningen. Trots det är det sällan kvinnan som har brukanderätten, äger marken de brukar eller har kontroll över tillgångarna som genereras från jordbruket. Allt detta leder också till att kvinnliga bönder har betydligt sämre tillgång än män till krediter, rådgivning, kompensationer och olika typer av stöd och nationella program. Därför tycker vi att det är viktigt att rikta vårt stöd särskilt till kvinnliga bönder.

På vilket sätt stöttar ni kvinnliga bönder?

Afrikagrupperna stöttar södra Afrikas kvinnliga bönder ekonomiskt, juridiskt och praktiskt genom våra partnerorganisationer i respektive land. En av våra partnerorganisationer är Rural Women’s Assembly (RWA). RWA är ett starkt och livskraftigt internationellt nätverk av kvinnliga bönder som kämpar för att bibehålla makten över sin egen mat och försörjning. Nätverket spänner över nio länder och har över 300 000 medlemmar. De värnar om de lokala fröerna - sparar, delar och byter dem - och gör motstånd mot olika aktörers försök att införa frölagar som begränsar bönders rätt till sina fröer.


En annan av våra partnerorganisationer är União Nacional de Camponeses (UNAC). UNAC är en nationell bonderörelse i Moçambique som arbetar för ett rättvist och solidariskt samhälle där människan står i centrum. UNAC strävar efter att vara en stark talesman för bönderna och för fram deras intressen i ekonomiska, sociala och politiska frågor. Organisationen arbetar även för en hållbar utveckling på landsbygden och utbildar bönder i hållbart jordbruk som bygger på agroekologiska metoder där olika grödor, buskar och träd odlas tillsammans. Många av de kvinnor som är medlemmar i UNAC är även medlemmar i RWA. 

Hur kan jag göra skillnad?

Du kan skriva på vår namninsamling till Tomas Tobé, ordförande för EU:s utvecklingsutskott, för att EU ska se över sina jordbruksstöd till södra Afrika så att de gynnar småskaliga hållbara jordbruk, istället för att stötta projekt som gagnar storföretag som ChemChina-Syngenta och Bayer Monsanto. Ju fler vi blir desto mer kan vi påverka, så uppmuntra gärna dina vänner att göra detsamma. Du kan också bli månadsgivare hos Afrikagrupperna för att ge kontinuerligt stöd över en längre tid.